Hotline: 094 5540 303

Sản phẩm: Hệ thống thông tin quản lý tàu cá

18/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp

Hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính và thực hiện lộ trình cung ứng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng tại Chi cục thủy sản Ninh Thuận.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tàu cá. Thống nhất mô hình và tổ chức hoạt động của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng hệ thống thông tin Quản lý tàu cá.

Làm cơ sở cho công tác giám sát, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Thủy sản Ninh Thuận. Thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý và tổ chức hoạt động của Chi cục thủy sản Ninh Thuận.

Tính năng cơ bản của sản phẩm:

+ Chức năng hệ thống: quản lý nhóm quyền, phân quyền theo nhóm, phân quyền theo người dùng, phân đơn vị người dùng.

+ Chức năng danh mục: quản lý các danh mục về nhân viên, đơn vị, phòng ban, chức vụ, cảng, tỉnh, huyện, xã, nghành nghề, phí đăng kiểm.

+ Chức năng tiếp nhận: lưu thông tin các chủ tàu thực hiện các thủ tục: đăng kiểm, đăng ký, cấp phép, giải bản; thông tin hồ sơ hoàn trả; danh sách hồ sơ đã chỉ định và chưa chỉ định nhân viên chi cục thực hiện.

+ Chức năng hồ sơ chỉ định: hiển thị danh sách chủ tàu đăng ký thực hiện các thủ tục và chỉ định nhân viên thực hiện.

+ Chức năng đăng kiểm:  hiển thị danh sách các chủ tàu được chỉ định, thực hiện lập biên bản đăng kiểm,vào số hồ sơ, xem lại danh sách hồ sơ, xem nhật ký lập biên bản, tính phí cho các hạng mục đăng kiểm, in các loại biên bản đăng kiểm, in phiếu giải trình, in giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.

+ Chức năng thu phí: hiện thị danh sách các chủ tàu đóng phí đăng kiểm, đăng ký, cấp phép, xóa giải bản.

+ Chức năng đăng ký: hiển thị danh sách các chủ tàu được chỉ định, thực hiện thủ tục đăng ký, in phiếu giải trình, vào số hồ sơ, xem lại danh sách hồ sơ, xem nhật ký.

+ Chức năng cấp phép: hiển thị danh sách các chủ tàu được chỉ định, thực hiện thủ tục cấp phép, vào số hồ sơ, xem lại danh sách hồ sơ, xem nhật ký.

+ Chức năng thống kê, báo cáo: phục vụ các mẫu báo cáo về công tác một cửa, thu phí, đăng kiểm, đăng ký, cấp phép.

+ Xóa, giải bản: hiển thị danh sách các chủ tàu yêu cầu, thực hiện thủ tục xóa, giải bản.

+ Chức năng nhắn tin SMS Brandname : hiển thị danh sách các chủ tàu gần đến hạn đăng kiểm, thực hiện nhắn tin thông báo cho các chủ tàu, nhắn tin thông báo tin tức, tình hình thời tiết…của Chi cục đến các chủ tàu thuyền.

Nhóm tác giả: VNPT Ninh Thuận

Nguyễn Khắc Liêm

Trương Công Phi