Hotline: 094 5540 303

Danh sách 20 sản phẩm CNTT lọt Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

07/11/2018

Xin chúc mừng 20 tác giả, nhóm tác giả dưới đây đã có sản phẩm, công trình lọt chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018.

Danh sách 20 sản phẩm CNTT lọt Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - 1
Danh sách 20 sản phẩm CNTT lọt Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - 2
Danh sách 20 sản phẩm CNTT lọt Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - 3

PV – Báo Dân trí